Polityka prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI

PREAMBUŁA

1. „InfraV.shop” (dalej – Spółka) jest menadżerem sklepu internetowego www.infrav.shop.

2. Dla Spółki ważne jest zaufanie każdego Użytkownika Sklepu Internetowego do Spółki, prowadzonego przez Spółkę Sklepu Internetowego oraz sprzedawanych w nim towarów i/lub usług świadczonych za jego pośrednictwem. Zaufanie to jest nierozerwalnie związane m.in. z właściwym przetwarzaniem i ochroną Danych Osobowych Użytkownika. Dlatego też w tej części strony Sklepu Internetowego znajdziesz postanowienia Regulaminu Prywatności Spółki (dalej – Zasady Prywatności), które regulują otrzymywanie, wykorzystywanie, zarządzanie, przetwarzanie i inne czynności związane z przetwarzaniem Danych Osobowych w Działalność Spółki i związane z nią uprawnienia Użytkowników oraz obowiązki Spółki.

3. Informujemy, że korzystając ze strony Sklepu Internetowego i usług w nim świadczonych, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu Prywatności. W przypadku braku zgody Użytkownika na przestrzeganie Zasad Prywatności Sklepu Internetowego, Użytkownik nie może w dalszym ciągu korzystać ze strony Sklepu Internetowego Spółki.

4. Informujemy, że Spółka ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić postanowienia Regulaminu Prywatności, powiadamiając o tym Użytkowników strony Sklepu Internetowego. Wszelkie zmiany postanowień Polityki Prywatności obowiązują od dnia jej opublikowania na stronie Sklepu Internetowego, dlatego też uprzejmie prosimy o każdorazowe zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności udostępnianych przez Sklep Internetowy. Jeżeli po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Prywatności zdecydujesz się na dalsze korzystanie z możliwości jakie daje Sklep Internetowy, potwierdzasz, że się z nim zgadzasz i akceptujesz.

5. Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania związane z Danymi Osobowymi Użytkownika, może skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Spółki. e-mail pocztą: info@infrav.shop

6. Bardziej szczegółowe informacje o Spółce oraz dane kontaktowe Spółki znajdą Państwo w zakładkach „KONTAKT” na stronie Sklepu Internetowego, a także poniżej w niniejszym dokumencie.

7. Informujemy, że wszelkie czynności dokonywane na Danych Osobowych Użytkownika są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej, przede wszystkim Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Prawnej Ochronie Danych Osobowych. Dane Republiki Litewskiej.

PODSTAWOWE KONCEPCJE

1. Administrator – Spółka, czyli „InfraV.shop”, określająca cele i sposoby przetwarzania danych.

2. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.infrav.shop

3. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę sklepu internetowego i/lub osoba fizyczna chcąca nabyć towary sprzedawane przez Spółkę i/lub skorzystać z usług świadczonych przez Spółkę i/lub je nabyć.

4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – osoby, której dane dotyczą, której tożsamość jest znana lub można ją bezpośrednio lub pośrednio ustalić.

5. Odbiorca danych – osoba prawna lub fizyczna, której Administrator udostępnia dane osobowe.

6. Konto Sklepu Internetowego to konto logowania do serwisu Sklepu Internetowego, które tworzone jest w wyniku aktywnych działań Użytkownika zgodnie z kolejnością działań określoną na stronie Sklepu Internetowego i w którym przechowywane są dane osobowe Użytkownika oraz historia zamówień.

7. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, wysyłany do urządzenia każdego Użytkownika, z którego następuje wejście na stronę Sklepu Internetowego i tymczasowo zapisywany na tym urządzeniu.

8. Marketing bezpośredni – działania mające na celu oferowanie towarów lub usług osobom fizycznym drogą pocztową, telefoniczną lub w inny bezpośredni sposób i/lub zapytanie o ich opinię na temat oferowanych towarów lub usług.

9. Partnerem Spółki jest osoba dostarczająca Spółce towary lub usługi, z którą mogą być realizowane wspólne działania lub projekty.

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka otrzymuje Dane Osobowe Użytkowników na trzy sposoby, gdy:

• Użytkownik podaje informacje o sobie;

• Dane dotyczące Użytkownika generowane są automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika ze strony Sklepu Internetowego;

• Dane o Użytkowniku pozyskiwane są od podmiotów trzecich.

2. Użytkownik strony Sklepu Internetowego Spółki samodzielnie przekazuje Spółce informacje w następujących przypadkach:

• po założeniu przez użytkownika konta w Sklepie Internetowym i złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym;

• Podczas komunikacji Użytkownika ze Spółką w jakiejkolwiek formie.

3. Drugi sposób pozyskiwania Danych Osobowych obejmuje taką sytuację, gdy Spółka w sposób automatyczny zbiera informacje za pomocą plików cookies, zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w oparciu o podstawę prawną korzystania przez Użytkownika ze strony sklepu internetowego Spółki oraz możliwości przez nią zapewnione.

4. Trzeci sposób pozyskiwania Danych Osobowych obejmuje sytuację, w której na podstawie zgody Użytkownika Spółka otrzymuje informacje o Użytkowniku od podmiotów trzecich, takich jak Facebook, Inc., Google, Inc. Firma z Facebook, Inc. otrzymuje takie Dane Osobowe Użytkownika, jak jego wizerunek oraz nazwę konta (profilu) w serwisie społecznościowym www.facebook.com, natomiast od Google, Inc. Spółka otrzymuje wyłącznie dane dotyczące wizerunku Użytkownika.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w następujących celach:

• W celach handlu elektronicznego na stronie internetowej sklepu internetowego Spółki;

• W celu organizowania i przeprowadzania konkursów, promocji, gier;

• W celu świadczenia usług;

• W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;

• W celu oceny, doskonalenia i zapewnienia profesjonalnej jakości usług oraz rozwiązywania ewentualnych lub powstałych sporów z Użytkownikami (wykonuje się nagrywanie dźwięku).

2. Spółka nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika w innych celach niezgodnych z ww. celami.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

1. Spółka w swojej działalności przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

• Podstawa prawna zawarcia i wykonania umowy: Dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, numer PESEL, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy produktu, adres protokołu internetowego (IP), adres banku numer konta, sposób płatności za zakupiony produkt, historia zamówień, adres zamieszkania, plik tekstowy „cookies”, dochody osobiste, numer paszportu osobistego, dane osobowe dotyczące stanu cywilnego. Te Dane Osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia handlu elektronicznego na stronie Sklepu Internetowego Spółki;

• Na podstawie zgody Użytkownika: Dane Osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres protokołu internetowego (IP), wideo, obraz, plik tekstowy „cookies”. Te Dane Osobowe przetwarzane są w celu organizowania i przeprowadzania konkursów, promocji, zabaw;

• Podstawa prawna zawarcia i realizacji umowy: Dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres miejsca pracy, skargi osobiste. Te Dane Osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług publikowanych na stronie Sklepu Internetowego Spółki;

• Na podstawie zgody Użytkownika: Dane Osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość, kategoria zakupów, dane o kwocie zakupu, plik tekstowy „cookies”, dane wizerunkowe, nazwa sieci społecznościowej www.facebook konto .com, adres zamieszkania . Te Dane Osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;

• Na podstawie prawnej uzasadnionego interesu Spółki: Dane osobowe Użytkownika, takie jak dane dotyczące nagrań dźwiękowych (nagrań rozmów). Te Dane Osobowe przetwarzane są w celu oceny, doskonalenia i zapewnienia jakości profesjonalnej obsługi oraz w celu rozwiązywania ewentualnych lub powstałych sporów z Użytkownikami.

2. Spółka zwraca uwagę, że nie gromadzi, nie przetwarza ani nie wykonuje innych operacji przetwarzania danych związanych z wrażliwymi (specjalnymi) danymi osobowymi Użytkownika, takimi jak poglądy religijne lub polityczne, stan zdrowia itp.

PRAWA UŻYTKOWNIKA I PROCEDURA ICH REALIZACJI

1. Spółka zapewnia, przestrzega i szanuje prawa Użytkowników strony Sklepu Internetowego Spółki:

• prawo do informacji, czyli prawo do informacji o przetwarzaniu przez Spółkę Danych Osobowych Użytkownika;

• prawo do otrzymania informacji związanych z Danymi Osobowymi Użytkownika przetwarzanymi przez Spółkę;

• prawo do poprawiania Danych Osobowych Użytkownika, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

• prawo do bycia zapomnianym, gdy Dane Osobowe nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub/i Użytkownik cofnie zgodę, na której opierało się przetwarzanie Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzanie Danych Osobowych lub/i Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie Danych Osobowych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania Danych Osobowych, lub/i gdy Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub/i Dane Osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego Spółki i/lub dane osobowe Użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

• prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika, gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych na okres, w którym Spółka może sprawdzić prawidłowość Danych Osobowych i/lub Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z prawem i Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie Danych Osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania lub/i Spółka nie potrzebuje już Danych Osobowych Użytkownika do celów przetwarzania danych, ale Użytkownik potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i/lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione powody Spółki przeważają nad powodami Użytkownika;

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika, tj. Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z konkretnym przypadkiem Użytkownika, wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych, gdy takie przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonych Spółce funkcji władzy publicznej, w tym profilowania, lub/i przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub osoby trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter mają interesy Użytkownika lub podstawowe prawa i wolności wymagające zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Użytkownikiem jest dziecko, w tym profilowanie, i/lub gdy Dane Osobowe przetwarzane są w celu Marketingu Bezpośredniego, w tym profilowania związanego z Marketingiem Bezpośrednim. Spółka wskazuje, że biorąc pod uwagę realizację przysługującego Użytkownikowi prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, zaprzestaje przetwarzania Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy Spółka wykaże, że Dane Osobowe są przetwarzane z ważnych prawnie uzasadnionych powodów, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Spółki lub w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

• prawo do przenoszenia Danych Osobowych, tj. Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go Dane Osobowe, które dostarczył Spółce, gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody i/lub umowy a Dane Osobowe tego Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Spółka wskazuje, że korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych, Użytkownik ma prawo, aby Spółka, o ile jest to technicznie możliwe, bezpośrednio przekazać Dane Osobowe innemu administratorowi danych, tj. osobie fizycznej lub prawnej, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych.

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

2. Spółka informuje, że odpowiednie działania realizujące ww. uprawnienia Użytkownika zostaną podjęte w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia wniosku. Zwracamy uwagę, że w razie potrzeby termin 1 (jednego) miesiąca można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, w zależności od złożoności i liczby żądań. W takim przypadku Spółka poinformuje Użytkownika o takim przedłużeniu w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

3. Spółka zwraca uwagę, że nie ograniczając możliwości skorzystania z innych środków administracyjnych lub sądowych, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, przede wszystkim w państwie członkowskim UE, w którym ma miejsce stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do podejrzenia naruszenia, jeżeli osoba uważa, że ​​przetwarzanie Danych Osobowych jej dotyczące odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. W Republice Litewskiej takim organem nadzorczym jest Państwowy Inspektorat Ochrony Danych, kod podmiotu prawnego 188607912, adres A. Juozapavičiaus str. 6, LT-09310 Wilno, Litwa.

4. Jeżeli Użytkownik życzy sobie realizacji przez Spółkę ww. praw lub ma pytania dotyczące realizacji swoich praw, prosimy o kontakt ze Spółką.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunki przechowywania przetwarzanych przez Spółkę Danych Osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania Danych Osobowych, są następujące:

• Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celach związanych z handlem elektronicznym na stronie Sklepu Internetowego Spółki przechowywane są przez 5 (pięć) lat od ostatniego skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego Spółki;

• Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia konkursów, promocji, gier przechowywane są przez 5 (pięć) lat od ostatniego udziału Użytkownika w konkursie, promocji lub grze organizowanej przez Spółkę;

• Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celu świadczenia usług przechowywane są przez 5 (pięć) lat od ostatniego skorzystania przez Użytkownika z usług Spółki;

• Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na potrzeby Marketingu Bezpośredniego przechowywane są przez 5 (pięć) lat od dnia otrzymania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych na potrzeby Marketingu Bezpośredniego;

• Dane Osobowe Użytkownika, przetwarzane w celu oceny, doskonalenia i zapewnienia jakości profesjonalnej obsługi oraz rozwiązywania ewentualnych lub powstałych sporów z Klientami, przechowywane są przez 3 (trzy) lata od dnia otrzymania odpowiednich Danych Osobowych.

2. Spółka dokłada wszelkich uzasadnionych i uzasadnionych starań w celu ochrony Danych Osobowych Użytkownika w okresach wskazanych powyżej. Po upływie okresu przechowywania Danych Osobowych Spółka niszczy dane osobowe Użytkownika.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Firma korzysta z usług sprawdzonych podmiotów trzecich mających siedzibę na Litwie oraz w innych krajach Unii Europejskiej i poza nią, takich jak firmy kurierskie, firmy leasingowe, firmy świadczące usługi marketingu bezpośredniego oraz wynajmu stacji obsługi (serwerów).

2. Spółka informuje Użytkownika, że ​​w celu realizacji celów przetwarzania Danych Osobowych określonych w niniejszych Zasadach Prywatności, z uwzględnieniem konkretnego celu przetwarzania Danych Osobowych, Spółka przekazuje Dane Osobowe Użytkownika w/w podmiotom trzecim.

3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są podmiotom trzecim jedynie w zakresie i w zakresie niezbędnym do bezpośredniej realizacji ich obowiązków i zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika.

4. Spółka oraz podmiot trzeci, któremu Spółka przekazała Dane Osobowe Użytkownika, działają zgodnie z odrębną umową(ami) regulującą przetwarzanie Danych Osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu, niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz inne środki, które należy wdrożyć Niezbędne przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych.

5. Użytkownik zobowiązuje się i jest zobowiązany do zachowania hasła do Konta i loginu służącego do połączenia się ze stroną Sklepu Internetowego Spółki, a także pozostałych Danych Osobowych. Użytkownik zobowiązuje się i ma obowiązek nie ujawniać Danych Osobowych o sobie lub osobach trzecich jakimkolwiek innym osobom trzecim, jeżeli takie Dane Osobowe osób trzecich stały się dla niego dostępne, a także niezwłocznie informować Spółkę o stwierdzonych naruszeniach.

6. Spółka dąży do zapewnienia poufności danych osobowych Użytkownika i w normalnych okolicznościach korzystania ze strony Sklepu Internetowego Spółki, Spółka nie ma prawa udostępniać Danych Osobowych Użytkownika jakimkolwiek innym Odbiorcom Danych, jeżeli nie jest to wymagane przez proces realizacji usług świadczonych przez Spółkę.

7. W przypadku, gdy Spółka będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub innych aktów prawnych, Spółka ma obowiązek ujawnić informacje o Użytkowniku właściwym organom.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1 Spółka dba o bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych Użytkownika. W celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do Danych Osobowych lub nieuprawnionemu ujawnieniu Danych Osobowych oraz ochrony dostępnych informacji Spółka wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

2. Spółka zauważa, że ​​choć Spółka stara się wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, to te lub inne środki nie mogą zagwarantować pełnego bezpieczeństwa i nie mogą w żadnym momencie uchronić przed wszystkimi możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa.

1. Sklep internetowy Spółki oraz świadczone w nim usługi przeznaczone są dla osób, które ukończyły 16 rok życia, w związku z tym Spółka nie gromadzi i nie przetwarza świadomie Danych Osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

2. Spółka zwraca jednak uwagę, że rodzice mają prawo wyrazić Spółce zgodę w przypadku, gdy ich małoletnie dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia, chciałoby korzystać ze Sklepu Internetowego Spółki i możliwości, jakie on daje, np. dokonać zakupu produktu lub praca.

3. Jeżeli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało Spółce dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się ze Spółką

MARKETING BEZPOŚREDNI

1. Spółka za wyraźną zgodą Użytkownika ma prawo wysyłać do Użytkownika komunikaty Marketingu Bezpośredniego drogą elektroniczną i/lub krótkimi wiadomościami typu „sms”.

2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę/zgody udzielone Spółce na przetwarzanie jego Danych Osobowych dla celów Marketingu Bezpośredniego.

3. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby jego Dane Osobowe były już wykorzystywane do celów Marketingu Bezpośredniego, Użytkownik może:

• napisz e-mail na adres info@infrav.shop, w którym poinformujesz, że nie chcesz otrzymywać e-maili i/lub wiadomości SMS;

• zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku „zrezygnuj” lub „wypisz się” znajdującego się na dole newslettera.

4. Wysyłanie wiadomości e-mail i/lub SMS zostaje zakończone wyłącznie poprzez wyraźnie wskazane przez Użytkownika wiadomości e-mail. adresy e-mail i/lub numery telefonów.

5. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, informując o tym Spółkę drogą e-mailową. e-mailem na adres info@infrav.

CIASTECZKA

1. W celu zapewnienia Użytkownikowi pełnego zakresu usług Sklepu Internetowego Spółki, na urządzeniu Użytkownika łączącym się ze Sklepem Internetowym mogą być zapisywane pliki Cookies, za zgodą Użytkownika.

2. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym, z którego korzysta, musi kliknąć „Wyrażam zgodę na używanie plików cookies”, a jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików Cookies, musi kliknąć „Ja nie wyrażaj zgody na używanie plików cookies”.

3. Stosowane przez Spółkę pliki cookies przeznaczone są do przesyłania informacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej. Innym rodzajem plików cookies jest zbieranie informacji w celu obliczenia frekwencji (zbieranie informacji statystycznych), dostarczanie treści zgodnych z zainteresowaniami Użytkownika oraz zapisywanie historii odwiedzin. Spółka nie wykorzystuje tego typu plików Cookies, jednakże zwraca uwagę Użytkowników na fakt, że niektórzy z Partnerów Spółki mogą wykorzystywać tego typu pliki Cookies, dlatego też w przypadku podejrzenia przez Użytkownika, że ​​tego typu pliki Cookies są wykorzystywane bez jego zgody, powinien powinien skontaktować się z konkretnym Partnerem Firmy.

4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie plików cookies na używanym przez niego urządzeniu końcowym, Użytkownik ma prawo w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę poprzez kliknięcie linku „Wycofaj pliki cookies” lub poprzez zmianę ustawień jego przeglądarkę internetową, jednak w takim przypadku niektóre funkcje Sklepu internetowego mogą nie działać dla niego.

Egzekucja postanowień zasad prywatności

1. Niniejsze Zasady Prywatności obowiązują od 2020 roku. 12 maja Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą zamieszczane i publicznie widoczne na stronie Sklepu Internetowego Spółki.

Zwroty, gwarancje

OKRES GWARANCJI

Akty prawne obowiązujące w Republice Litewskiej ustalają 24-miesięczny okres przydatności do spożycia wszystkich towarów użytku osobistego. Okres gwarancji.

W przypadku osób prawnych okres gwarancji obowiązuje/nie obowiązuje zgodnie z okresami gwarancji ustalonymi przez producentów.

Jeżeli w okresie gwarancyjnym Twój produkt ulegnie awarii, nasze autoryzowane serwisy producenta naprawią go bezpłatnie – wystarczy przedstawić dokument zakupu produktu.

Dokument zakupu (czek kasjerski, faktura lub umowa leasingu) otrzymujesz wraz z zakupionym produktem lub e-mailem. pocztą, kiedy otrzymamy płatność za zakupiony produkt.

Gwarancja nie dotyczy:***

• dla towarów posiadających uszkodzenia mechaniczne, ślady zniszczenia; • za towar, który nie był używany zgodnie z jego przeznaczeniem; • za towar, którego wady powstały z winy kupującego; • dla towarów z uszkodzonymi naklejkami seryjnymi; • w przypadku towaru, który był naprawiany w nieautoryzowanym serwisie producenta;*** • gdy awaria nastąpiła na skutek czynników środowiskowych (burza, deszcz itp.), siły wyższej (pożar, powódź) lub losowych czynników zewnętrznych (przepięcie itp.). ); •jeżeli nieprawidłowe działanie jest spowodowane przedostaniem się cieczy, przedmiotów itp. do urządzenia; • jeżeli kupujący nie przedstawi dokumentu zakupu (faktura, czek, umowa leasingu); • za nieprawidłowe działanie spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów; • na części zużywalne (przewody, złącza, akumulatory, uchwyty itp.); • informacje zapisane na nośnikach informacji; • dla systemów operacyjnych lub innego oprogramowania.

*Postanowienia dotyczące ograniczenia gwarancji lub jej braku są zgodne z art. 6.333 Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej. w części 3. * Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące usług autoryzowanych producentów, napisz na adres info@infrav.shop

Jeśli produkt jest uszkodzony i chcesz go zwrócić, musisz najpierw nas o tym poinformować e-mailem na adres info@infrav.shop i dostarczyć produkt do nas pod wskazany adres. Dopiero po sprawdzeniu w naszym serwisie poinformujemy Cię o możliwości zwrotu lub naprawy produktu oraz na jakich warunkach. Jeżeli autoryzowany serwis stwierdzi, że w okresie gwarancyjnym Twój produkt został nieodwracalnie uszkodzony z winy producenta (produkt niskiej jakości), w takim przypadku otrzymasz od autoryzowanego serwisu certyfikat, który po okazaniu go w naszym sklepie wraz z dokumentem zakupu masz prawo żądać wymiany uszkodzonego produktu na inny tego samego typu lub zwrotu pieniędzy, które zapłaciłeś za produkt.

Jeżeli autoryzowany serwis stwierdzi w okresie gwarancyjnym, że Twój produkt jest wadliwy z winy producenta (produkt niskiej jakości), ale możliwa jest jego naprawa, w takim przypadku masz prawo wybrać usunięcie wady bezpłatnego zakupu produktu (naprawy produktu), wymiany wadliwego produktu na produkt odpowiedniej jakości, bezpłatnego towaru odpowiedniej jakości, obniżenia ceny towaru. Jeżeli wybierzesz tę drugą opcję, wraz z dokumentem zakupu przedstaw nam certyfikat z naszego autoryzowanego serwisu stwierdzający, że awaria produktu podlega gwarancji. Jeżeli zdecydujesz się na naprawę produktu, zgłoś to fachowcowi autoryzowanego serwisu "InfraV.shop" obsługującego Cię.

Proszę to zanotować:

• w przypadku towaru naprawionego lub wymienionego okres gwarancji liczony jest od daty pierwotnego zakupu towaru.

• na podstawie art. 6.335 Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej. zwracamy uwagę, że w przypadku gdy kupujący nie może korzystać z rzeczy, dla której wyznaczono okres gwarancji jakości, z powodu przeszkód zależnych od sprzedawcy, okres gwarancji nie jest liczony do czasu usunięcia tych przeszkód przez sprzedawcę, a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący nie mógł używać rzeczy z powodu wady, jeżeli kupujący prawidłowo powiadomił sprzedającego o stwierdzonych wadach i jeżeli umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.

• wszelkie koszty związane z transportem produktu do i z centrum gwarancyjnego pokrywa Kupujący;

 • informacje zawarte na nośnikach informacji nie podlegają gwarancji. Koszty utraty lub odzyskiwania danych nie są pokrywane.

ZWROT TOWARÓW JAKOŚCIOWYCH

Masz prawo odmówić przyjęcia produktu w ciągu czternastu dni (od dnia dostawy) bez podania przyczyny, ale samodzielnie opłacasz koszty dostawy.

Prawo to nie dotyczy następujących wyjątków:

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy umów:***

1) dla umów o świadczenie usług, zgodnie z którymi usługi są świadczone w pełni na rzecz użytkownika, jeżeli wyraźna zgoda użytkownika i uznanie, że utraci prawo odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy przez przedsiębiorcę zostały uzyskane przed świadczeniem usług ;

2) w przypadku umów dotyczących towarów wyprodukowanych według specjalnych instrukcji użytkownika, które nie są prefabrykatami i które zostały wyprodukowane według osobistego wyboru lub instrukcji użytkownika, lub towarów wyraźnie dostosowanych do osobistych potrzeb użytkownika;

3) umowy dotyczące towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do użycia;

4) umowy dotyczące towaru pakowanego, który został rozpakowany po dostarczeniu i nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

5) umowy dotyczącej rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) dla umów dotyczących napojów alkoholowych, których cena jest ustalana przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży i których dostawa następuje po upływie trzydziestu dni od zawarcia umowy, a rzeczywista wartość napojów zależy od wahań rynkowych;

7) umów zawieranych po skierowaniu przez konsumenta do przedsiębiorcy specjalnego żądania tego przybycia w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli w takim przypadku przedsiębiorca świadczy więcej usług dodatkowych niż użytkownik wyraźnie wskazał lub sprzedaje więcej towarów dodatkowych, niż jest to konieczne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy dotyczy tych dodatkowych usług lub towarów;

8) umowy dotyczące spakowanych nagrań wideo lub audio albo spakowanego oprogramowania, które zostało rozpakowane po dostarczeniu;

9) umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę tych publikacji;

10) umowy zawarte na aukcji publicznej;

11) umowy o zakwaterowanie, przewóz rzeczy, najem samochodu, usługi gastronomiczne lub rekreacyjne, jeżeli w umowie określono konkretny dzień lub okres świadczenia usług;

12) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika i przyjęciem do wiadomości, że w rezultacie utraci on prawo odstąpienia od umowy.

13) dla osób prawnych.

***Zharmonizowany z art. 6.22810 Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej.

W przypadku niektórych z ww. umów termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni:

1) w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy;

2) w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru – od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba, z wyłączeniem przewoźnika, otrzymacie zamówiony towar lub:

a) jeżeli w jednym zamówieniu zamówiłeś więcej niż jedną rzecz i są one dostarczane oddzielnie, – od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba, z wyłączeniem przewoźnika, otrzymacie ostatnią rzecz;

b) jeżeli towar jest dostarczany w różnych partiach lub częściach – od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba, z wyjątkiem przewoźnika, otrzymacie ostatnią partię lub część.

 

Po upływie 14 (czternastu), ale przed upływem 40 (czterdziestu) dni od daty dostawy lub odbioru towaru, Kupujący ma prawo skorzystać z dodatkowej gwarancji zwrotu pieniędzy udzielonej Kupującemu przez Sprzedającego, jeśli całość zostanie zwrócona towar posiada autentyczne metki, worki ochronne i oryginalne opakowanie, towar nie jest ani razu rozpakowywany , opakowanie jednorazowe towaru nie jest uszkodzone, to znaczy, że towar nie utracił swojego wyglądu w momencie sprzedaży.

Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o zamiarze skorzystania z dodatkowej gwarancji zwrotu w ciągu 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych od dnia wydania towaru Kupującemu.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie produktu, musisz przesłać prawidłowo wypełniony formularz odrzucenia produktu modelowego (www.infrav.shop) lub złożyć jasne oświadczenie (e-mailem, faksem), które opisuje Twoją decyzję o odrzuceniu produktu.

Uwaga. Towary zakupione w UAB (www.infrav.shop) „InfraV.shop” (miasto Wilno) zwracane są za pośrednictwem „InfraV.shop” (Kontakty).

Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem produktu w terminie 14 (czternastu) i 40 (czterdziestu) dni. We wszystkich przypadkach produkt musi zostać zwrócony w ciągu 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych od daty dostawy lub odbioru produktu.

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odrzuceniu produktu i zwrócenia nam produktu, zwrócimy Ci wszystkie kwoty, które zapłaciłeś, łącznie z kosztami dostawy, które poniosłeś przy zakupie produktu. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś w pierwotnej transakcji płatniczej, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inną metodę; w każdym przypadku nie będziesz musiał ponosić żadnych opłat związanych z takim zwrotem.

Towar zwracany w ciągu 14 dni musi być w porządku:

• zwracany produkt musi znajdować się w oryginalnym, schludnym opakowaniu, w jakim otrzymałeś go od sprzedawcy;

• produkt musi być w stanie nieuszkodzonym przez Kupującego; • produkt nie może utracić swojego wyglądu handlowego (czyste, nieuszkodzone etykiety, nienaruszona folia ochronna i inne dodatki charakterystyczne dla oryginalnego opakowania); • opakowanie zwracanego produktu musi być w stanie niezmiennym, w jakim zostało dostarczone kupującemu; • przy zwrocie produktu należy przedstawić dokument zakupu, kartę gwarancyjną (jeżeli została wydana); • w przypadku zwrotu towaru służącego do higieny ciała, gotowania lub celów domowych, towar nie może zostać użyty ani razu; • w przypadku zwrotu komputera nie może on zawierać pozostawionych przez Ciebie informacji, oprogramowania ani ustawień osobistych, należy przywrócić oprogramowanie fabryczne; • zwracany przedmiot musi być bezpiecznie zapakowany, zaleca się zapakować go w to samo opakowanie, w jakim otrzymałeś go od sprzedawcy; • zwracając produkt, kupujący jest odpowiedzialny za jego sprawne i bezpieczne dotarcie do sprzedawcy.

Podczas 40-dniowej dodatkowej gwarancji zwrotu obowiązują wszystkie wymagania dotyczące zwrotu towaru w terminie 14 dni, przy czym towaru nie wolno nigdy rozpakowywać, nie wolno usuwać ewentualnych plomb opakowania.

Zwracamy uwagę na fakt, że:

1) Nie zwrócimy Ci dodatkowych kosztów, które poniosłeś w związku z tym, że wyraźnie wybrałeś inny niż najtańszy oferowany przez nas tradycyjny sposób dostawy;

2) Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu spowodowane działaniami, które nie są konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

3) Sprzedawca nie ma obowiązku uwzględniać żądania użytkownika dotyczącego wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym, o czym mowa w punkcie 17 Regulaminu Handlu Detalicznego (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct .html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a):

17.1. tytoń i wyroby tytoniowe (kody według Nomenklatury Scalonej Wspólnoty Europejskiej, zatwierdzonej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. 2004 wydanie specjalne, Rozdział 2, tom 2, s. 382), ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 (Dz.U. 2013, s. 1) – 2401-2402);

17.2. preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (kody według Nomenklatury Scalonej - 3303-3307);

17.3. artykuły fotograficzne i kinematograficzne (kody według Nomenklatury Scalonej - 3701-3707);

17.4. drukowane książki, reprodukcje i inne artykuły przemysłu poligraficznego (kody według Nomenklatury Scalonej - 4901-4911);

17,5. tkaniny (kody wg Nomenklatury Scalonej – 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309, 5310, 5311, 5407-5408, 5512-5516);

17,6. wykładziny dywanowe, z wyłączeniem dywanów i dywaników (kody według Nomenklatury scalonej – 5701-5705.00);

17,7. dzianą bieliznę męską, chłopięcą, damską lub dziewczęcą (kody Nomenklatury Scalonej 6107-6109);

17.8. ubranka dziecięce (kody wg Nomenklatury Scalonej – 6111, 6209),

17.9. rajstopy, pończochy, skarpetki i inne podobne artykuły (kod według Nomenklatury Scalonej – 6115);

17.10. podkoszulki, koszule nocne, piżamy i tym podobne, męskie, chłopięce, damskie lub dziewczęce, gotowe (kody Nomenklatury scalonej 6207–6208);

17.11. biustonosze, pasy, gorsety i podobne artykuły (kod według Nomenklatury Scalonej – 6212);

17.12. perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich, z wyjątkiem sztucznej biżuterii (kody według Nomenklatury Scalonej – 7101-7116, 7118);

17.13. maszyny i urządzenia mechaniczne (kody według Nomenklatury Scalonej – 8401-8487);

17.14. maszyny i urządzenia elektryczne, aparatura do zapisu i odtwarzania dźwięku oraz telewizyjna aparatura do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku (kody według Nomenklatury scalonej - 8501-8548);

17.15. pojazdy naziemne (kody według Nomenklatury scalonej - 8701-8716);

17.16. statki, łodzie i urządzenia pływające (kody według Nomenklatury Scalonej – 8901-8908);

17.17. urządzenia i aparatura optyczna, fotograficzna, kinematograficzna, pomiarowa, kontrolna, medyczna lub chirurgiczna (kody według Nomenklatury Scalonej - 9001-9033);

17.18. zegarki (kody według Nomenklatury scalonej - 9101-9114);

17.19. instrumenty muzyczne (kody według Nomenklatury Scalonej – 9201-9209);

17.20. broń i amunicja (kody według Nomenklatury Scalonej – 9301-9307);

17.21. meble, pościel, lampy (kody według Nomenklatury Scalonej - 9401-9406);

17.22. zabawki, gry, z wyjątkiem sprzętu sportowego i wędkarskiego (kody według Nomenklatury Scalonej – 9503-9505, 9508);

17.23. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki (kody według Nomenklatury Scalonej - 9701-9706).

NA WNIOSEK DO PAŃSTWOWEGO URZĘDU OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

Podmiot pozasądowo rozwiązujący spory konsumenckie: Państwowa Służba Ochrony Praw Konsumentów, adres ul. 25, LT-01402 Wilno, www.vvtat.lt.

Wniosek/reklamację dotyczącą zakupionego w naszym sklepie internetowym produktu lub usługi możesz zgłosić do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5) 262 67 51, faks: (8 5 ) 279 1466, na stronie internetowej www.vvtat.lt (http://www.vvtat.lt/), do swoich jednostek terytorialnych w powiatach lub do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w EGS platforma http://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr/)/

W przypadku wszelkich pytań związanych z pracami serwisowymi, zwrotami i gwarancjami prosimy o kontakt pod adresem info@infrav.shop

Prawa i obowiązki kupującego

1. Kupujący ma prawo korzystać ze Sklepu wyłącznie na warunkach i w trybie określonych w niniejszym Regulaminie oraz z zachowaniem wymogów aktów prawnych Republiki Litewskiej.

2. Kupując towar i potwierdzając tym samym Umowę kupna-sprzedaży, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny Towaru wskazanej Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami rozdziału „Zamawianie i płatność za towar” niniejszego Regulaminu oraz do zaakceptowania zamówił towar u Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami rozdziału „Dostawa i odbiór towaru” niniejszego Regulaminu.

3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie danych osobowych. Jeżeli Kupujący nie poda dokładnych danych osobowych lub adresowych Dostawy, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe skutki i nabywa prawo do żądania od Kupującego naprawienia bezpośrednich strat poniesionych przez Sprzedającego (np. zwrotu kosztów ponownej dostawy w przypadku, gdy przesyłka musi zostać dostarczona na inny adres niż wskazany przez Kupującego).

4. Użytkownik (Kupujący) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania podejmowane podczas korzystania ze Sklepu.

5. Zarejestrowany Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich danych do logowania oraz za ich przekazanie osobom trzecim. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Sklep przez osobę trzecią, która połączyła się ze Sklepem przy użyciu danych logowania Kupującego, Sprzedający uważa tę osobę za Kupującego.

6. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu dostawy Użytkownik (Kupujący) ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je w swoim koncie osobistym, a w przypadku utraty danych do logowania Użytkownik (Kupujący) ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

7. Kupującemu nie przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze Sprzedawcą w żadnym przypadku, jeżeli Sprzedający wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań.

8. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy i dokonać zwrotu lub wymiany zamówionego Towaru zgodnie z postanowieniami rozdziału „Zwrot i wymiana Towaru” niniejszego Regulaminu.

- W przypadku stwierdzenia, że ​​Kupujący stara się zaszkodzić pracy Sklepu lub jego bezpieczeństwu albo nie dopełnia wymogów niniejszego Regulaminu lub swoich obowiązków, Sprzedający ma prawo niezwłocznie i bez ostrzeżenia ograniczyć lub zawiesić dostęp Kupującego do Sklepu, a w wyjątkowych przypadkach usunięcia rejestracji i konta osobistego Kupującego.

- Sprzedający jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy szkoda powstała na skutek nie zapoznania się przez Kupującego z zaleceniami Sprzedającego i jego obowiązkami z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.

- Sprzedający ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę z Kupującym w przypadkach, gdy zamówiony przez Kupującego Towar nie znajduje się na magazynie i/lub nie jest już produkowany, nie ma możliwości wymiany Towaru lub ceny jego zakupu u dostawcy zmienił się.

W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Kupującego, a w przypadku przedpłaty zwrócić Kupującemu całą kwotę zapłaconą z tytułu Umowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych. W przypadku odstąpienia od Umowy odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do kwoty zapłaconej przez Kupującego z tytułu Umowy.

Prawa autorskie i wykorzystanie informacji

1. Prawa autorskie do wszelkich informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie przysługują wyłącznie www.infrav.shop. Korzystanie z informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody www.infrav.shop i wyłącznie poprzez podanie wyraźny link do strony internetowej Sprzedawcy.

2. Zawartość sklepu może zawierać informacje i/lub linki pochodzące z innych stron internetowych. „InfraV.shop” nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych stron internetowych, a także za prawdziwość i aktualność treści tych informacji.

3. Zawartość sklepu może zawierać informacje publikowane przez Użytkowników (recenzje, opinie, opinie, oceny, komentarze itp.). InfraV.shop nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność treści tych informacji.

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

- Kupujący podczas składania zamówienia w Sklepie może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy Towaru:

1. Przesyłka kurierska – gdy Towar dostarczany jest do Kupującego wybraną firmą kurierską za dodatkową opłatą za dostawę, określoną wcześniej w Sklepie.

2. Poczta – gdy Towar dostarczany jest do wybranej przez Kupującego maszyny pocztowej za dodatkową opłatą za dostawę, określoną wcześniej w Sklepie.

3. Przesyłka polecona – gdy Towar dostarczany jest Kupującemu przesyłką poleconą zgodnie z regulaminem Poczty Litewskiej za dodatkową opłatą za przesyłkę określoną wcześniej w Sklepie.

- Kupujący podczas składania zamówienia w Sklepie może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

1. Paysera jest przedpłatą za Towar, polegającą na tym, że Kupujący przelewa pieniądze na rachunek bieżący Sklepu po potwierdzeniu zamówienia (Umowy) w Sklepie i skorzystaniu z wybranego systemu bankowości elektronicznej (płatności). Za przebieg przekazu pieniężnego i bezpieczeństwo danych informacji przekazanych przez Kupującego w przypadku takiego rozliczenia odpowiada administrator wybranego systemu bankowości elektronicznej (płatności).

2. Przelew bankowy stanowi przedpłatę za Towar, gdy Kupujący przekazuje pieniądze na rachunek bieżący Sklepu przelewem bankowym po potwierdzeniu zamówienia (Umowy) w Sklepie. Odpowiedzialność za przekaz pieniężny oraz bezpieczeństwo danych podanych przez Kupującego w przypadku takiej płatności spoczywa na wybranym banku.

- Niezależnie od wybranego sposobu dostawy Towaru, Kupujący zobowiązuje się do podania dokładnych danych osobowych i adresowych Dostawy, a także do wskazania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowej dostawy (np. nazwa centrum handlowego lub biznesowego, budynek numer ciała, piętra, mieszkania lub biura, kod klatki schodowej itp.).

- Kupujący, odbierając Towar od kuriera, zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki Towaru i podpisać dokument przyjęcia przesyłki, a w przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania lub niezgodności przesyłki niezwłocznie poinformować o tym kuriera zażądać sporządzenia aktu uszkodzenia opakowania, wykonać zdjęcia uszkodzonego opakowania lub towaru i przesłać je Sprzedawcy drogą elektroniczną. pocztą na adres info@infrav.shop. Po odebraniu zamówionego Towaru od kuriera i podpisaniu dokumentu przewozowego bez uwag uważa się, że przesyłka została doręczona w należytym stanie. Jeżeli Kupujący nie dokona tych czynności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru (jeżeli przyczyną powstania takiego uszkodzenia nie jest wada fabryczna) oraz niezgodności w zestawie Towarów (jeżeli niezgodności te można stwierdzić podczas zewnętrznej kontroli towaru).

- Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru lub odbioru towaru. W przypadku, gdy Kupujący nie może samodzielnie odebrać Towaru, a dokumenty dostawy Towaru potwierdzają, że Towar został dostarczony na wskazany przez Kupującego adres Dostawy, Kupującemu nie przysługuje prawo do występowania z roszczeniami wobec Sprzedawcy w związku z dostawą Towaru do niewłaściwego odbiorcę.

- Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dotrzymać warunków Dostawy określonych w informacji o Produkcie, a jeżeli nie jest to możliwe, zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia pozostałych warunków dostawy Towaru lub rozwiązania Umowy.

- Kupujący jest informowany z wyprzedzeniem i wyraża zgodę na to, że:

• w określonych przypadkach (np. gdy stan Towaru w magazynie jest niski i ten sam Produkt zamawia kilku kupujących w tym samym czasie lub Produkt został wyprzedany w oczekiwaniu na potwierdzenie przedpłaty z banku lub systemu płatności) ) termin dostawy podany w informacjach o Produkcie może ulec zmianie;

• w wyjątkowych przypadkach dostawa Towaru może ulec opóźnieniu na skutek nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy (np. gdy Towar zostanie zamówiony przed znaczącym okresem świątecznym, z powodu korków, złych warunków atmosferycznych itp.). ).

- Termin dostawy zaczyna się liczyć: w momencie otrzymania od nas listu na swój adres e-mail, że zamówienie zostało potwierdzone.

- Towar dostarczany jest Kupującemu wyłącznie w dni i godziny robocze. Do Terminu Dostawy nie wlicza się dni wolnych i świąt.

- Jeżeli w chwili zakupu zamówiono towar, który jest uszyty indywidualnie według uznania kupującego, sprzedawca zobowiązuje się go dostarczyć w ciągu 60 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

- Jeżeli towar znajduje się już na magazynie, dostawa następuje w ciągu 10 dni roboczych.

- W przypadku zamówienia kilku Produktów z różnymi terminami dostawy, najpóźniejszy termin dostawy Produktu obowiązuje dla całej przesyłki zamówionych Produktów, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnią inaczej.

- We wszystkich przypadkach Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za naruszenie warunków Dostawy, jeżeli Towar nie został dostarczony Kupującemu lub został dostarczony w terminie późniejszym z winy Kupującego lub na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego ( Siła wyższa).

Jakość i gwarancje

1. Kupujący jest informowany z wyprzedzeniem i wyraża zgodę na to, że:

• ze względu na charakterystykę urządzenia (komputer, telefon) i jego oprogramowania (przeglądarki), z którego korzysta Kupujący, kolory, kształty, rozmiary lub inne parametry ukazane na zdjęciach Towaru mogą nie odpowiadać rzeczywistym kolorom, kształtom, rozmiary lub inne parametry;

• w niektórych przypadkach (np. po zmianie/aktualizacji modelu produktu przez producenta) informacje podane w opisach produktów w sklepie mogą być niedokładne lub niekompletne.